JavaScript isn't enabled in your browser. Without it same functions can't work.

Bezpečnost a zdraví

Každá pracovní činnost přináší riziko – lze jej však omezit. Zákoník práce, dále i Živnostenský zákon a jiné předpisy včetně mezinárodních ujednání EU a předpisy EN, které se transformují do našeho právního řádu, ukládají všem zaměstnavatelům povinnost seznamovat všechny svoje zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění BP, HP a PO. Navíc vyžadují, aby znalost těchto předpisů byla nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů pro výkon práce. K této povinnosti neoddělitelně patří také pravidelné ověřování znalostí bezpečnostních předpisů a kontrola jejich dodržování. Za dodržování nese plnou odpovědnost statutární zástupce – zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení. Služby

 • Školení zaměstnanců [§ 103 Zákoník práce]

  • program školení a výcviku v oblasti BOZP

  • vstupní – vždy před nástupem

  • periodické

  • poúrazové

  • externích pracovníků pohybujících se ve společnosti či firmě

 • Pracovní úrazy [dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb.]

  • vedení agendy včetně příjímání opatření

  • evidence rizikových pracovišť, jejich vyhlašování (KHS) a evidence pracovníků

  • evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání.

 • Kontroly dodržování BOZP [§ 102 Zákoník práce]

  • včetně záznamů /deníky BOZP/

  • audity exter. technika /osoby odborně způsobilé v BOZP dle § 9) Zákona Č. 309/2006 sB./

  • prověrky BOZP dle § 108 odst.5. Zákoník práce

 • Vyhledání a hodnocení rizik [§ 102 Zákoník práce]

  • vypracování analýzy rizik možného ohrožení § 102

  • postup pro stanovení a hodnocení rizik pracovního prostředí, pracovních činností a pracovních prostředků

  • stanovení rizik pro jednotlivá pracoviště

  • stanovení ochrany proti rizikům, včetně OOPP

  • příjímání opatření ve vazbě na rizika

 • Vypracování dokumentace

  • organizace práce a pracovní postupy § 104 Zákoník práce

  • vypracování seznamu osobních ochranných pracovních pomůcek dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

  • spolupracovat při zpracování pracovních postupů, manipulačních a provozních řádů, místních
   provozních předpisů pro provozy dle posouzených rizik

  • zpracovávání a vedení dokumentace o bezpečnosti práce a hygieny práce vyplývajících ze zákona,
   příslušných vyhlášek a nařízení vlády

 • Kategorizace prací [dle zákona č. 258/2000 Sb. §§ 7-37, a vyhlášky MZ č. 432/2003 Sb., Nař. vl. 361/2007 Sb.a dalších platných předpisů]

  • zabezpečení součinnosti při měření rizikových faktorů na jednotlivých pracovištích

 • Ostatní

  • konzultační činnost ke

  • účast při kontrolních akcích /státního odborného dozoru

  • ostatní činnosti vyplývající z konzultací a požadavků klienta

Testovací galerie